Affärs- och avtalsrätt (Hybrid kurs )

Innehåll i kursen

Inköps- och försäljningsjuridiken blir en allt viktigare del i företagens förmåga att skapa bra resultat och utveckla den egna affärsmodellen. En lönsam administrativ hantering av inköps- och försäljningsarbetet kräver i allt större utsträckning en djupare insikt i juridikens systematik och synsätt.

Inköp och försäljning är intimt förbundna med juridiska spörsmål av olika karaktär. Som du säkert upplevt i din yrkesroll kan det också vara relativt komplicerade och svårtolkade juridiska frågor om exempelvis avtal, fullmakter, fakturainnehåll eller reklamationer med tillhörande påföljder.

Utbildningen syftar till att klargöra dina rättigheter som skyldigheter oavsett om du är köpare eller säljare och förklarar hur du upprättar avtal och tydliggör era interna avtalsprocesser.

Kursen ger även goda kunskaper om de civilrättsliga lagar och regler som omgärdar inköps- och försäljningsprocessen samt insikt i vanliga tvistefrågor ur ett juridiskt perspektiv. Dessutom ger vi en inblick i hur juridiken påverkar rutiner och administration. Vidare kommer kursen att belysa olika former av tvistelösningsalternativ i förhållande till avtalsbestämmelser och olika praktikfall.

Under kursens genomförande förväntas deltagarna att aktivt bidra med egna upplevelser och problemställningar för att ytterligare praktiskt belysa och diskutera de frågeställningar som uppkommer i en inköps- eller försäljningsfunktion. Återkommande i undervisningen är praktiska juridiska knäckfrågor.

Kursinnehåll

Under kursintroduktionen belyser vi hur avtalsrätten är en del av såväl offentlig som civilrätt och hur dessa båda delar inom juridiken skiljer sig åt. Därefter ägnar vi första kursdagens förmiddag till att mer specifikt gå igenom hur ett avtal uppkommer och vad som kännetecknar ett avtal. Vi exemplifierar löpande flera olika typer av avtal och diskuterar återkommande förberedda övningsexempel och exempel hämtade från kursdeltagarnas vardag. Genom passet fullmakter och avtal får deltagarna lära sig vikten av att teckna avtal med rätt företrädare hos motparten.

Vidare behandlas Köplagen såväl teoretiskt som praktiskt och vi jämför skillnader mot relevanta standardavtal. Centralt i denna del av kursen är Köparens och Säljarens förpliktelser och de påföljder som respektive part kan göra gällande vid brister i avtalets fullgörande.

Kursen är uppbyggd på det sätt att vi först sätter avtalsrätten i ett sammanhang för att sedan mer specifikt belysa olika problemställningar kopplade till avtal, såsom avtalets uppkomst, förpliktelser och avslutande. Vi ämnar lära kursdeltagarna ett praktiskt förhållningssätt i förhållande till affär- och avtalsrättens primära områden.

Avslutningsvis går vi igenom förhandlingsteorier för att avsluta med ett enklare förhandlingsspel.

Förkunskapskrav

Inga förkunskaper krävs och kursen är anpassad för att vända sig till deltagande icke-jurister från små och medelstora företag som deltar i utbildningen.

Kursen lämpar sig för såväl personer inom inköps- som säljorganisationer.

Kursledare: Daniel Widstrand

Daniel har mer än tjugo års erfarenhet av att arbeta med Inköp i internationella företag på strategisk nivå inom flera olika branscher.

Han har en Affärsjuridisk magisterexamen från Linköpings Universitet och får ofta återkoppling att han gör juridiken greppbar och enkel att förstå.

Daniel har utöver sina erfarenheter från en mängd inköpsområden även en bredd i sitt juridiska kunnande, då han har med affärsjuridiska frågeställningar inom en rad olika inköpsområden.

Datum och Ansökan

Affärs- och Avtalsrätt

Detta är en hybridkurs, dvs du kan välja om du vill gå på distans eller på plats.
Adress: Fleminggatan 7, Stockholm.
Distans: Zoom

Kursen är på 2 dagar.
Datum: 17-18/5 eller 15-16/11 

Pris: 12 800 kr (ex moms) 
I priset ingår fika samt lunch för deltagare på plats.

För anmälan skickar du ett mail till john.gunnarsson@oneacademy.se innehållande:

  • För- och efternamn
  • Eventuellt företag
  • Personnummer
  • Adress

Vill du ha hjälp med finansiering?
Vi samarbetar med Svea Ekonomi och kan erbjuda en räntefri avbetalning på upp till 24 månader.

För frågor, tveka inte att höra av er till oss!

Mail: john.gunnarsson@oneacademy.se
Telefonnummer: 070 354 09 73